Rozhodování sporů v oblasti úvěrů

Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.

 

Právní úprava v oblasti úvěrů

Od 1. 2. 2016 je finanční arbitr příslušný k řešení sporů i ze smluv o úvěru, které jsou vyloučeny z   režimu zákona č.145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 43/2013 Sb., potažmo z režimu zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Typickým příkladem takových smluv jsou smlouvy veřejnosti známé pod názvem hypotéční úvěry, tj. úvěry poskytnuté pro účely bydlení, kdy je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti a účelem úvěru je mj. nabytí vlastnických práv k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti nebo změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím.

Současně vláda dne 22. 12. 2015 Poslanecké sněmovně předložila návrh zákona o spotřebitelském úvěru (sněmovní tisk č. 679), kterým se zamýšlí nově upravit souhrnně smluvní vztahy ze smluv o úvěrech spadajících do režimu zákona č. 145/2010 Sb. (ten bude nově přijatým zákonem zrušen) i ze smluv o úvěrech poskytnutých pro účely bydlení.

Do doby jeho přijetí se smlouvy o úvěru vyloučené z režimu zákona č. 145/2010 Sb., řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. vztahy uzavřené před jeho účinností zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Speciální úpravu pak mají smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, na které se současně vztahuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 

Vybrané právní předpisy jsou dostupné zde.  

 

Jaké spory rozhoduje finanční arbitr v oblasti úvěrů ? 

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech ze spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru.:

 • spor o správnost výše náhrady nákladů za předčasné splacení úvěru,

 • spor o platnost odstoupení od smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,

 • spor o posouzení úvěruschopnosti,

 • spor o zesplatnění úvěru,

 • spor o poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,

 • spor o platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání,

 • spor o určení výše závazku ze smlouvy o úvěru,

 • spor o právo na úročení úvěru ve výši diskontní sazby (po jeho uplatnění),

 • spor o výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN).

 

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech z jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby uzavřené mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem:

 • spor o právo předčasně splatit dluh ze smlouvy o úvěru,

 • spor o správnost poplatku za předčasné splacení úvěru,

 • spor o zesplatnění úvěru,

 • spor o poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,

 • spor o platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání,

 • spor o určení výše závazku ze smlouvy o úvěru. 

 

Podání návrhu na zahájení řízení, formuláře, Sbírka rozhodnutí

Pro účely podání návrhu doporučujeme využít aplikaci Průvodce podáním návrhu nebo formulář.

Důležitá rozhodnutí finančního arbitra v anonymizované podobě můžete nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena