Směnárenská činnost

Rozhodování sporů v oblasti směnárenské činnosti

V souladu s § 1 odst. 1 písm. f) zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr příslušný řešit spory mezi spotřebitelem a osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu.

 

Právní úprava v oblasti směnárenské činnosti

Právní úpravu v oblasti směnárenské činnosti stanoví jako speciální právní předpis (lex specialis) zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, který nabyl účinnosti dne 1. 11. 2013.

Zákon o směnárenské činnosti stanoví, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost, dále upravuje kategorii nebankovních provozovatelů směnárenské činnosti – směnárníka a obsahuje také právní úpravu soukromoprávních vztahů při provozování směnárenské činnosti (např. právní úpravu kurzovního lístku, předsmluvní informační povinnosti, dokladu o provedení směnárenského obchodu apod.).

 

Základní pojmy

Podle § 2 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti je směnárenským obchodem obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.

Směnárenská činnost se může týkat pouze bankovek, mincí nebo šeků, nikoliv však bezhotovostních peněžních prostředků. Bezhotovostní obchod s cizí měnou, tedy nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní prostředky od zájemce přijaty nebo zájemci dány k dispozici bezhotovostně, se považuje za platební službu a podléhá režimu zákona o platebním styku (§ 3 odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů).

 

Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost, směnárníci

Osobami oprávněnými provozovat směnárenskou činnost jsou:

  • a) banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce,

  • b) spořitelní a úvěrní družstva,

  • c) směnárníci,

  • d) Česká národní banka.

Směnárníkem se rozumí nebankovní provozovatel směnárenské činnosti, který je nositelem povolení k činnosti směnárníka, které uděluje Česká národní banka (§ 4 a násl. zákona o směnárenské činnosti). Na internetových stránkách České národní banky naleznete registr směnárníků.

 

Kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost

Úprava soukromoprávních vztahů vznikajících při provozování směnárenské činnosti se vztahuje na všechny kategorie osob oprávněných provozovat směnárenskou činnost (tedy banky, spořitelní a úvěrní družstva, směnárníky, Českou národní banku).

Zákon o směnárenské činnosti požaduje, aby tyto osoby zveřejňovaly ve svých provozovnách kurzovní lístek.

Z kurzovního lístku musí být zřejmé, že se jedná o kurzovní lístek, a dále musí obsahovat mimo jiné názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž provozovatel směnárenské činnosti směnu měn provádí, nabízené směnné kurzy a informaci o úplatě (§ 11 zákona o směnárenské činnosti).

Zákon dále stanoví, že směnné kurzy zveřejněné na kurzovním lístku musí být pro zájemce nejméně výhodné, to znamená, že se zájemcem nelze uzavřít směnárenský obchod za použití směnného kurzu, který by se od směnného kurzu zveřejněného na kurzovním lístku lišil v neprospěch zájemce. Stejná podmínka platí také pro úplatu (§ 12 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti).

Není však vyloučeno, aby se provozovatel směnárenské činnosti odchýlil od kurzovního lístku ve prospěch zájemce a sjednal si s ním výhodnější podmínky směny. Pokud provozovatel směnárenského obchodu nabízí pro určitý typ směnárenských obchodů výhodnější podmínky (např. v případě nadlimitní směny měn), je potřeba, aby tato nabídka včetně podmínek nebyla zaměnitelná s kurzovním lístkem (§ 12 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti).

Provozovatel je navíc povinen zájemci sdělit informace o konkrétním směnárenském obchodu, který hodlá se zájemcem uzavřít – jedná se mimo jiné o informaci o částce, která má být směněna, informaci o konkrétním směnném kurzu, který bude použit, informaci o vyplacené částce a informaci o úplatě. Tyto tzv. předsmluvní informace musí provozovatel sdělit v textové podobě, určitě srozumitelně alespoň v českém a anglickém jazyce (§ 13 zákona o směnárenské činnosti). V praxi nejčastěji sděluje provozovatel tyto informace v listinné podobě, přičemž podpis zájemce na listině dokládá, že předsmluvní informaci obdržel a seznámil se s ní.

 

Jaké spory rozhoduje finanční arbitr v oblasti směnárenských služeb ?

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech ze směnárenské činnosti:

  • o platnost směnárenského obchodu,

  • o výši směnného kurzu,

  • o výši poplatku za provedení směnárenského obchodu,

  • o náhradu škody způsobenou v souvislosti s porušením předsmluvní informační povinnosti při provádění směnárenského obchodu.

 

Podání návrhu na zahájení řízení, formuláře, Sbírka rozhodnutí

Pro účely podání návrhu doporučujeme využít aplikaci Průvodce podáním návrhu nebo formulář.

Důležitá rozhodnutí finančního arbitra v anonymizované podobě můžete nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena