Tisková zpráva: Informace o dalších hro...

Tisková zpráva: Informace o dalších hromadně podaných návrzích na zahájení řízení

20.12.2013 - 10:00

Finanční arbitr potvrzuje, že obdržel dalších 93.139 návrhů na zahájení řízení ve věci určení neplatnosti poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru

Kancelář finančního arbitra potvrzuje, že v období od 10. 11. 2013 do 16. 11. 2013 přijala do datové schránky 93.139 datových zpráv. Všechny přijaté datové zprávy byly odeslány z datové schránky, ID datové schránky 478c95v, odesílatele Fridrich Paľko, s.r.o., organizační složka, IČO 24301159, se sídlem Praha 3 - Žižkov, K Červenému dvoru 3269/25a, PSČ 130 00, a jsou označeny jako Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem.
Kancelář finančního arbitra neprodleně začala přijaté datové zprávy zpracovávat, k datu vydání této tiskové zprávy zpracovala, jak je rozvedeno dále, celkem 62.472 datových zpráv.
Obsahem každé z dosud zpracovaných datových zpráv je návrh na zahájení řízení, který v zastoupení fyzické osoby označené v návrhu jako navrhovatel podal doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., advokát ev. č. ČAK 50155, z Advokátní kanceláře Fridrich Paľko, s. r. o., působící na území České republiky prostřednictvím Fridrich Paľko, s.r.o., organizační složka, IČO 24301159, se sídlem Praha 3 - Žižkov, K Červenému dvoru 3269/25a, PSČ 130 00, a to na základě plné moci ze dne 8. 11. 2013 udělené společností BSP Lawyer Partners a. s., se sídlem Praha 3 - Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, PSČ 130 00.
Tato plná moc je omezena na provedení určitých úkonů, když zmocněný advokát je zmocněn, aby „vypracoval návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem ohledně nároku navrhovatele vůči příslušné bance na vrácení neoprávněně inkasovaných poplatků z příslušné smlouvy o úvěru a tento návrh podal ve jméně navrhovatele finančnímu arbitrovi".
Oprávnění společnosti BSP Lawyer Partners a. s. ke zmocnění advokáta pak vyplývá z plné moci udělené této společnosti fyzickou osobou označenou v návrhu jako navrhovatel k činění takových úkonů, aby „organizačně zajistila uplatnění [mého] nároku vůči bance na vrácení neoprávněně inkasovaných poplatků včetně úroků z prodlení a nákladů spojených s jeho uplatněním a vybrala advokáta, uzavřela s ním [mým] jménem smlouvu, jejímž předmětem bude zastupování [mé] osoby při mimosoudním i soudním uplatnění [mého] nároku vůči bance a poskytnutí veškerých souvisejících právních služeb, a podepsala mu [mým jménem] plnou moc k [mému] zastupování".
Při zpracování přijatých datových zpráv, resp. návrhů na zahájení řízení, včetně připojených příloh, finanční arbitr zjistil, že zmocněný advokát, doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., veškeré návrhy na zahájení řízení doručil do datové schránky Kanceláře finančního arbitra prostřednictvím datové schránky právnické osoby Fridrich Paľko, s.r.o., organizační složka, nikoli tedy datové schránky přidělené jeho osobě jako fyzické osobě podnikající - advokátovi.
Finanční arbitr dále zjistil, že podané návrhy na zahájení řízení jsou sice podepsány zmocněncem navrhovatele doc. JUDr. Branislavem Fridrichem, PhD., avšak nesplňují podmínku ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu, podle kterého podání, které je činěno vůči správnímu orgánu, musí být opatřeno „uznávaným elektronickým podpisem". Podání učiněné elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu nebo s nižší úrovní elektronického podpisu je přípustné tehdy, je-li do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Podání, resp. návrhy na zahájení řízení doručené v datových zprávách, v období od 10. 11. 2013 do 16. 11. 2013 shora popsaným způsobem potvrzena nebyla.
Finanční arbitr současně dodává, že protože z přijatých podání, resp. návrhů na zahájení řízení, je zřejmé, kdo a čím jménem návrh podává, proti komu směřuje, líčí rozhodné skutečnosti a je z něj zřejmé, čeho se navrhovatel domáhá, a toto podání je podepsáno, byť nikoli uznávaným elektronickým podpisem, bude finanční arbitr postupovat podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o finančním arbitrovi a vyzve zástupce navrhovatele, případně samotné navrhovatele, k odstranění vad návrhu.
Následně bude finanční arbitr zkoumat, zda jsou splněny i další podmínky řízení, tedy nejen zda návrh na zahájení řízení byl podán zákonem stanoveným způsobem, ale především zda není dána překážka věci zahájené u soudu nebo před rozhodcem nebo věci rozhodnuté a zda je vůbec dána příslušnost finančního arbitra k řešení toho kterého sporu.
Z dosud zpracovaných 62.472 podání, resp. návrhů na zahájení řízení finanční arbitr dále zjistil, že se jedná o celkem 2.251 navrhovatelů (AKTUALIZOVANÉ ÚDAJE ke dni 14.1.2013: ze všech zpracovaných podání, tj. z 93 139 návrhů se po odstranění duplicit a zjevných chyb jedná o 1981 navrhovatelů) , když jménem jednoho a téhož navrhovatele bylo podáno několik (mnohdy i desítek) návrhů na zahájení řízení, přičemž jednotlivé návrhy směřují na určení neplatnosti poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru zaplaceného v různých jednotlivých měsících za trvání úvěrového vztahu.
Finanční arbitr bude ve vztahu ke každému účinně podanému návrhu na zahájení řízení postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními § 2 odst. 3 a 4, § 3 a § 6 odst. 1 a 2 správního řádu tak, aby v nich nedocházelo ke zbytečným průtahům, aby účastníci řízení nebyli vystaveni nutnosti vynaložení zbytečných nákladů a zatížení a tak, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. To znamená, že návrhy směřující proti jedné instituci od jednoho navrhovatele spojí a povede jediné řízení.
Pokud jde o obsah návrhu na zahájení řízení, jednotlivý navrhovatel se v návrhu na zahájení řízení domáhá vydání bezdůvodného obohacení, které instituce (proti které návrh směřuje) získala v příslušný měsíc trvání úvěrového vztahu na úkor navrhovatele v důsledku inkasování poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru, který nebyl platně sjednán. Důvody, pro které by měla být určena neplatnost příslušného smluvního ujednání, spatřuje navrhovatel v jeho neurčitosti, nepřípustném odchýlení od zákona v neprospěch spotřebitele, nepřiměřenosti a rozporu s dobrými mravy. Navrhovatel se opírá o řadu rozhodnutí jak tuzemských, tak zahraničních soudů a Soudního dvora Evropské unie, z nichž některá jsou k návrhu též přiložena. Naopak, k návrhu na zahájení řízení není v drtivé většině případů připojena žádná smluvní dokumentace, která je pro posouzení předmětu sporu klíčová.
Finanční arbitr i s přihlédnutím k tzv. poplatkovým sporům, které doposud řešil, je toho názoru, že řešení těchto sporů je ve smyslu § 15 zákona o finančním arbitrovi velmi složité právně i skutkově, což dokládá absence ustálené rozhodovací praxe, názorová roztříštěnost jak tuzemských soudů, tak akademické obce a v neposlední řadě skutečnost, že navrhovatelé zpravidla nejsou s to unést důkazní břemeno a finanční arbitr pak plně v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona o finančním arbitrovi sám aktivně opatřuje veškeré důkazy, které jsou nutné pro řádné zjištění skutkového stavu tak, aby tento mohl být podkladem pro objektivní rozhodnutí. Co se týče touto zprávou komentovaných návrhů na zahájení řízení, ke složitosti sporů přispívá též samotné zpracování návrhů na zahájení řízení.
I přesto se bude finanční arbitr každým jednotlivým sporem zabývat tak, aby zjistil skutečný stav věci s ohledem na konkrétní okolnosti toho kterého případu, shromáždil veškeré relevantní podklady, vypořádal se se všemi tvrzeními a námitkami účastníků řízení a pečlivě prozkoumal veškeré důkazní prostředky. Obecný postup finančního arbitra při vedení dokazování a rozhodování lze vyrozumět z již uveřejněných rozhodnutí v tzv. poplatkových sporech. Závěry uvedené v těchto rozhodnutích pak neznamenají, že všechna řízení vedená proti té které instituci budou rozhodnuta shodně, naopak finanční arbitr nevylučuje, že na základě shromážděných podkladů v tom kterém případu dospěje ke zcela jiným závěrům. 

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena