Tisková zpráva: Informace finančního ar...

Tisková zpráva: Informace finančního arbitra o neúčinnosti návrhů na zahájení řízení

20.12.2013 - 10:00

Finanční arbitr považuje 106.396 návrhů na zahájení řízení ve věci určení neplatnosti poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru za neúčinné

Tato tisková zpráva navazuje na tiskovou zprávu Aktuální informace k hromadně podávaným návrhům na zahájení řízení ze dne 7. 11. 2013.

Jak z tiskové zprávy ze dne 7. 11. 2013 vyplývá, Kancelář finančního arbitra v období od 18. 10. 2013 do 29. 10. 2013 přijala z datové schránky společnosti BSP Lawyer Partners a. s., K červenému dvoru 3269/25a, 13000 Praha 3, ID datové schránky abyc9d9, celkem 106.396 datových zpráv označených jako Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem. Jednotlivé datové zprávy obsahují:
a) vyplněný formulář návrhu na zahájení řízení ve věci vydání bezdůvodného obohacení vzniklého účtováním poplatku za správu úvěru;
b) výzvu k vydání bezdůvodného obohacení, kterou v zastoupení fyzické osoby, označené jako navrhovatel, podepsal JUDr. Petr Toman z advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, a která je adresovaná společnosti, označené v návrhu na zahájení řízení jako instituce, proti které směřuje návrh na zahájení řízení;
c) plnou moc fyzické osoby označené jako navrhovatel pro společnost BSP Lawyer Partners a. s., jednající JUDr. Danielem Paľkem, PhD., předsedou představenstva;
d) nález finančního arbitra ze dne 29. 4. 2013, reg. č. 181/SU/2012;
e) rozsudek Krajského soudu v Plzni 25 Co 60/2013;
f) rozsudek Okresního soudu v Mostě 46 EC 70/2012;
g) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ve věci 25 C 261/2012;
h) rozsudek Soudního dvoru EU C-415/11;
i) rozsudek Krajského soudu v Prešově, Slovenská republika, 18 Co 109/2011;
j) výpis z obchodního rejstříku instituce, která je v návrhu na zahájení řízení označena jako instituce, proti které směřuje návrh na zahájení řízení.

Přílohou každého návrhu podaného společností BSP Lawyer Partners a. s. je plná moc, kterou fyzická osoba označená v návrhu jako navrhovatel zmocňuje BSP Lawyer Partners a. s., aby „organizačně zajistila uplatnění [mého] nároku vůči bance na vrácení neoprávněně inkasovaných poplatků včetně úroků z prodlení a nákladů spojených s jeho uplatněním a vybrala advokáta, uzavřela s ním [mým] jménem smlouvu, jejímž předmětem bude zastupování [mé] osoby při mimosoudním i soudním uplatnění [mého] nároku vůči bance a poskytnutí veškerých souvisejících právních služeb, a podepsala mu [mým jménem] plnou moc k [mému] zastupování".

Z obsahu citované plné moci nevyplývá, že je společnost BSP Lawyer Partners a. s. zmocněna k podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem ani k dalším úkonům v případně již zahájených řízeních před finančním arbitrem.

Na tuto skutečnost finanční arbitr společnost BSP Lawyer Partners a. s. písemně upozornil svým přípisem ze dne 29. 10. 2013 označeným jako Upozornění na neúčinnost podání.

V období od 9. 12. 2013 do 11. 12. 2013 přijala Kancelář finančního arbitra z datové schránky společnosti BSP Lawyer Partners a. s. celkem 106.396 datových zpráv označených jako Nečinnost finančního arbitra.

Každá z doručených datových zpráv obsahuje podání, jehož obsahem je žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu podle ustanovení § 80 odst. 3 správního řádu adresovaná finančnímu arbitrovi. Společnost BSP Lawyer Partners a. s. jménem fyzické osoby v podání označené jako navrhovatel žádá nadřízený správní orgán, aby finančnímu arbitrovi přikázal vydat ve stanovené lhůtě nález v řízení zahájeném na návrh této fyzické osoby. Nadřízeným orgánem je ve smyslu § 178 odst. 1 správního řádu finanční arbitr.

Finanční arbitr je toho názoru, že pokud žádný z návrhů podaných ve dnech 18. 10. 2013 až 29. 10. 2013 nebyl způsobilý zahájit správní řízení, nemohlo dojít k průtahům v řízení nebo dokonce k nečinnosti finančního arbitra.

Pokud jde o relevantní právní úpravu, pak ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu stanoví obsahové požadavky na jakákoli podání, která činí účastníci řízení vůči správnímu orgánu, přičemž platí, že z každého podání musí být zejména patrno, která osoba je činí. Není vyloučeno, aby touto osobou byl namísto účastníka řízení jeho zástupce, který je však povinen současně s podáním prokázat své oprávnění zastupovat účastníka řízení, jinak podání trpí vadami.

V případě, že zástupce neprokáže své oprávnění jednat jménem účastníka řízení, je nutné, aby podání bylo podepsáno přímo účastníkem řízení, a to buď vlastnoručně, anebo v případě využití elektronických prostředků uznávaným elektronickým podpisem (srov. ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu).

Pakliže podání není podepsáno osobou v něm označenou jako osoba, která podání činí, a současně není v zákonem předvídané lhůtě a způsobem potvrzeno, trpí podání takovými vadami, že k němu správní orgán nepřihlíží. Tento závěr výslovně potvrdil Ústavní soud, který ve svém rozhodnutí ze dne 12. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 73/97, konstatoval, že [v] případě, kdy podpis na podání ve správním řízení prokazatelně není podpisem osoby, která je označena jako osoba jej činící, nutno za této situace dospět k závěru, že z podání není patrno, kdo jej vlastně činí, v důsledku čehož nejsou splněny jak náležitosti podání dle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., tak i postupu dle odstavce 3. citovaného ustanovení. Ačkoli se Ústavní soud vyslovil k právní úpravě předcházející té současné, je finanční arbitr toho názoru, že uvedený závěr je nutné aplikovat též ve vztahu ke správnímu řádu, jehož úprava náležitostí podání je v tomto ohledu s předcházející právní úpravou téměř totožná. Finanční arbitr navíc nezaznamenal v judikatuře či odborné obci jakýkoli odklon od citovaného nálezu Ústavního soudu.

Přestože finanční arbitr tedy nebyl povinen uplatnit postup podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu (vyzvat navrhovatele k odstranění vad návrhu) ani vyrozumět společnost BSP Lawyer Partners a. s. nebo fyzickou osobu označenou v každém návrhu jako navrhovatel o tom, že k podaným návrhům nelze přihlížet, písemně informoval o vadách návrhů společnost BSP Lawyer Partners a. s. jako odesílatele datových zpráv, jejichž obsahem neúčinná podání byla, již zmíněným přípisem ze dne 29. 10. 2013. Současně dne 19. 12. 2013 reagoval svým přípisem na podání společnosti BSP Lawyer Partners a. s. k domnělé nečinnosti finančního arbitra. 

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena