Kalkulátor RPSN

Tato aplikace je využitelná k výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) ve smyslu § 10 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Věřitel (poskytovatel úvěru), případně zprostředkovatel, má podle zákona č. 145/2010 Sb. povinnost dlužníka (zájemce o úvěr) s touto hodnotou seznámit před případným uzavřením smlouvy, rovněž jako v rámci reklamy, obsahuje-li tato reklama jakékoli sdělení o nákladech úvěru. Údaj o výši RPSN je povinnou náležitostí smlouvy.

Kalkulátor RPSN vychází z předpokladu, že úvěr je čerpán jednorázově a v plné výši, rovněž jako že je splácen anuitně - tj. v pravidelném intervalu (např. měsíčním) s neměnnou výší splátky. Jsou-li součástí úvěrové smlouvy průběžně placené poplatky, vychází se z toho, že jsou placeny společně se splátkami úvěru. 

 

Vypočítat RPSN

 

UPOZORNĚNÍ: Funkčnost tohoto kalkulátoru je omezená jen na vybrané typy spotřebitelských úvěrů. Plnohodnotný kalkulátor pro výpočet RPSN je k dispozici na webových stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/simulator_2014_en.xls

RSPN vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. RPSN se počítá na roční bázi podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k zákonu č. 145/2010 Sb. Při správně spočítané RPSN platí rovnost mezi sumou čistých současných hodnot všech čerpání spotřebitele a sumou všech jeho plateb.

Jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neobsahuje informace stanovené zákonem (včetně správného údaje o výši RPSN), a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

Mechanismus výpočtu je shodný i u spotřebitelských úvěrů poskytnutých v režimu zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který byl účinný do 31. prosince 2010. Mohou se však lišit vstupní údaje (náklady), které je nutno při výpočtu RPSN zohlednit. Podle tohoto zákona platí, že v případě, kdy smlouva o úvěru RPSN neobsahuje, nebo obsahuje RPSN v nesprávné výši, se pokládá spotřebitelský úvěr za úvěr úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy, uveřejněné pro příslušné období Českou národní bankou; ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr se stávají neplatnými, to vše s účinností ode dne, kdy spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele. 

© 2017 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena