Často kladené otázky

 1. Bojím se, že nebudu umět podat návrh na zahájení řízení. Může mi finanční arbitr v tomto pomoci?
 2. Platí se za vedení řízení před finančním arbitrem?
 3. Musím být v řízení před finančním arbitrem zastoupen advokátem nebo někým jiným? Pokud budu zastoupen a vyhraju, budou mi nahrazeny náklady řízení? 
 4. Obrátil se na mne subjekt, který tvrdí, že jeho předmětem činnosti je ochrana spotřebitelů, s tím, že mne bude zastupovat v řízení před finančním arbitrem za odměnu ve výši 30 % z částky, kterou můžu vyhrát. Co mám dělat? 
 5. Jak mám jako instituce splnit tzv. informační povinnost? 
 6. Jak dosáhnout výmazu z registru dlužníků? 
 7. Je finanční arbitr příslušný k řešení sporů z pojištění? Co řeší a neřeší finanční arbitr v oblasti pojištění?
 8. Jak mám podepsat elektronicky vyplněný návrh na zahájení řízení u finančního arbitra?
 9. Můžu se obrátit na finančního arbitra za účelem řešení sporu týkajícího se nesprávného výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) u spotřebitelského úvěru?

   

1. Bojím se, že nebudu umět podat návrh na zahájení řízení. Může mi finanční arbitr v tomto pomoci? 

a) návrh na zahájení řízení nemusí obsahovat jediný odkaz na paragraf, tedy zákonné ustanovení, o které navrhovatel opírá svůj požadavek nebo uplatněný nárok, ani právní odůvodnění uplatňovaného nároku; je důležité, aby navrhovatel vlastními slovy popsal, co ho trápí a co požaduje;

b) nejlépe je použít formulář návrhu na zahájení řízení, který je ke stažení na internetové stránce finančního arbitra www.finarbitr.cz v sekci Formuláře, nebo lze použít elektronickou aplikaci Průvodce podáním návrhu, která je též přístupná na internetové stránce finančního arbitra;

c) tam, kde nebude návrh finančnímu arbitrovi srozumitelný, bude neúplný nebo nebude obsahovat potřebné podklady hned na začátku, finanční arbitr takový návrh neodmítne, ale pokud je to možné, pomůže navrhovateli nedostatky návrhu odstranit; navrhovatel může samozřejmě požádat o prodloužení lhůty pro doplnění návrhu;

d) finanční arbitr navíc není vázán návrhem a může aktivně opatřovat i další důkazy, které navrhovatele ani nenapadlo navrhnout; v průběhu řízení tak může dojít k rozšíření nebo změně předmětu sporu.

2. Platí se za vedení řízení před finančním arbitrem?

Řízení před finančním arbitrem není zpoplatněno; neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení a finanční arbitr nemůže žádné ze stran sporu přiznat náklady řízení, navrhovatel tedy nemůže v případě úspěchu ve sporu požadovat náklady řízení, například právního zastoupení a naopak, v případě neúspěchu ve věci nemůže finanční arbitr přiznat náklady řízení instituci proti navrhovateli.  

3. Musím být v řízení před finančním arbitrem zastoupen advokátem nebo někým jiným? Pokud budu zastoupen a vyhraju, budou mi nahrazeny náklady řízení? 

a) ani na začátku ani v průběhu řízení před finančním arbitrem nemusí být navrhovatel, pokud sám nechce, zastoupen advokátem nebo obecným zmocněncem, například spotřebitelským sdružením;

b) předmětem řízení před finančním arbitrem v žádném případě nemůže být výše odměny zástupce, který navrhovatele v řízení před finančním arbitrem zastupoval; takový spor nespadá do působnosti finančního arbitra a může o něm rozhodnout pouze obecný soud.

4. Obrátil se na mne subjekt, který tvrdí, že jeho předmětem činnosti je ochrana spotřebitelů, s tím, že mne bude zastupovat v řízení před finančním arbitrem za odměnu ve výši 30 % z částky, kterou můžu vyhrát. Co mám dělat? 

Samotné podání návrhu k finančnímu arbitrovi je velmi jednoduché a lze k tomu využít připravené formuláře a k podání návrhu ani k účasti v řízení před finančním arbitrem není třeba být nikým zastoupen. Náhradu nákladů řízení, tedy odměnu zástupci, finanční arbitr navrhovateli nemůže přiznat ani v případě jeho úspěchu ve sporu. Je tedy na svobodném rozhodnutí každého navrhovatele, zda návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem podá sám, nebo prostřednictvím svého zástupce. 

5. Jak mám jako instituce splnit tzv. informační povinnost? 

Nijak, neboť instituce nyní žádnou takovou povinnost nemají. Povinnost institucí oznamovat finančnímu arbitrovi při zahájení činnosti své kontaktní údaje a následně též jejich změny, zakotvená dříve v ustanovení § 19 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, byla s účinností od 1. listopadu 2013 zrušena. 

6. Jak dosáhnout výmazu z registru dlužníků? 

Finančnímu arbitrovi nepřísluší ukládat povinnosti třetím osobám, kterou je registr dlužníků, aby např. upravil evidenci, kterou v rámci své činnosti vede. Finanční arbitr může rozhodnout pouze o tom, zda dlužník z úvěrového vztahu splnil všechny své povinnosti (mj. vrátil věřitelem poskytnuté finanční prostředky) či nikoliv a v souvislosti s tím, zda věřiteli vzniklo právo evidovat neplnění těchto povinností a sdílet takové informace s jinými věřiteli. Opravy nesprávně vedených údajů v registru může spotřebitel dosáhnout prostřednictvím věřitele (banky, nebankovního poskytovatele úvěrů), který o něm údaje do registru zanesl. 

7. Je finanční arbitr příslušný k řešení sporů z pojištění? Co řeší a neřeší finanční arbitr v oblasti pojištění? 

Z oblasti pojištění je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování pouze životního pojištění. Finanční arbitr naopak není příslušný k řešení sporu např. ze soukromého pojištění věci a jiného majetku, z pojištění odpovědnosti za škodu včetně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ani havarijního pojištění. Stejně tak není finanční arbitr příslušný k řešení sporu z neživotního pojištění (např. úrazového pojištění nebo pojištění pro případ nemoci), i pokud bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění.

8. Jak mám podepsat elektronicky vyplněný návrh na zahájení řízení u finančního arbitra? 

Elektronicky vyplněný návrh proto můžete buď:  
1. vytisknout, vlastnoručně podepsat, přiložit přílohy a doručit (poštou nebo osobně) na adresu Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, nebo
2. opatřit zaručeným elektronickým podpisem, vložit do zprávy elektronické pošty (e-mail) a odeslat na adresu arbitr@finarbitr.cz, nebo
3. vložit jako datovou zprávu do datové schránky Kanceláře finančního arbitra ID qr9ab9x (v takovém případě není elektronický podpis třeba). 

9. Můžu se obrátit na finančního arbitra za účelem řešení sporu týkajícího se nesprávného výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) u spotřebitelského úvěru? 

Ano, finanční arbitr je příslušný takový spor řešit. Podrobné informace naleznete zde.

 

Nenašli jste tu odpověď na svou otázku situaci? Nevadí. Neváhejte nás kontaktovat na adrese arbitr@finarbitr.cz

© 2018 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena