Kancelář finančního arbitra

 Kancelář finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra (§ 1a zákona o finančním arbitrovi) plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra, která je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva financí. V čele Kanceláře finančního arbitra stojí finanční arbitr.
 

Personální obsazení

V této sekci také naleznete bližší informace o některých pracovnících Kanceláře finančního arbitra (finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, tajemník finančního arbitra, vedoucích jednotlivých oddělení a tisková mluvčí):

 

Mgr. Monika Nedelková, finanční arbitr
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 pracuje téměř výhradně ve státní správě se zaměřením na oblast finančního trhu. Začínala jako referent Odboru dozoru nad kapitálovým trhem na Ministerstvu financí. Pracovala též jako koncipient v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Na Komisi pro cenné papíry zastávala pozice vedoucí právního oddělení a ředitelky odboru sankčních řízení. Po zrušení Komise pro cenné papíry zastávala funkci ředitelky odboru sankčních řízení v České národní bance. Před jmenováním finančním arbitrem řídila odbor Státní kontrola a dozor na finančním trhu na Ministerstvu financí.
 

Mgr. Lukáš Vacek, MPA, zástupce finančního arbitra
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (MPA). V letech 2004-2013 působil na Ministerstvu financí, z toho více než 7 let na pozici vedoucího oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu. Byl zodpovědný především za přípravu legislativy v oblasti spotřebitelských úvěrů, právní úpravu finančního arbitra, ale také za oblast pojištění bankovních vkladů či distribuce finančních služeb. Jménem České republiky vyjednával v rámci pracovních skupin Rady EU předpisy práva Evropské unie, mezi něž patří např. směrnice o úvěru na bydlení, revize směrnice o zprostředkování pojištění a další. Byl členem Platformy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při MPO. Aktivně se věnoval také oblasti finančního vzdělávání a řešení problémů spojených s předlužením. Je autorem komentáře k zákonu o spotřebitelském úvěru, pravidelně publikuje v odborném tisku (Jurisprudence, Právo a rodina, Obchodněprávní revue) a věnuje se též přednáškové činnosti.
 

JUDr. Ing. Dalibor Strnadel, vedoucí oddělení platebního styku, stavebního spoření a směnárenské činnosti
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřen k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007 až 2012 pracoval na Ministerstvu financí v oblasti legislativy finančního trhu, kde se podílel na transpozici evropské legislativy v oblasti platebního styku, zejména na přípravě nového zákona o platebním styku. V době českého předsednictví v Radě EU byl členem týmu vyjednávajícího novou směrnici o elektronických penězích a nařízení o přeshraničních platbách v eurech. Dlouhodobě se věnuje otázkám elektronických peněz a alternativních platebních prostředků. Příležitostně přispívá do odborného tisku.
 

Mgr. Vojtěch Roud, od 16. 1. 2017 pověřený řízením oddělení úvěrů                        
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřen k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. V roce 2014 ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia v letech 2010 až 2014 působil v advokátní kanceláři, ve které se zaměřoval mj. na problematiku spotřebitelských úvěrů. V Kanceláři finančního arbitra působil od roku 2014 jako referent oddělení úvěrů.

 

Mgr. Vendula Šteklová, vedoucí oddělení životního pojištění
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřena k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. V roce 2004 ukončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Pracovala na Ministerstvu financí v sekcích Daně a Finanční trh na pozicích referent, později jako poradkyně náměstkyně ministra financí sekce Finanční trh.

 

Mgr. David Merenda, oddělení investic       
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřen k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. V roce 2010 ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde současně od roku 2015 studuje doktorandský studijní program v oblasti finančního práva. V období 2010 až 2012 pracoval nejdříve jako student, později jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Praze. Od roku 2012 pracoval v Kanceláři finančního arbitra jako právník. Od roku 2014 působí jako lektor v oblasti finančních služeb ve vzdělávací agentuře.


Šárka Motyčková, vedoucí oddělení administrativní podpory
Zajišťuje vedení účetnictví, personalistiku a realizaci nakládání s rozpočtovými prostředky Kanceláře finančního arbitra jako organizační složky státu. Po ukončení studia na gymnáziu pracovala jako vedoucí sekretariátu generálního ředitele organizace sdružení pro zahraniční zastoupení ÚSOZ. Následně pracovala v soukromé sféře v oblasti obchodu se stavebními prvky a komponentami, např. jako vedoucí obchodní divize obchodní společnosti jako vedoucí stavební a projektové divize stavební společnosti nebo jako personalista.

 

Bc. Gabriela Dufková, tisková mluvčí
Zajišťuje styk s odbornou i laickou veřejností a médii, zajišťuje administrativní podporu oddělení investic. Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, má zkušenosti s komunikací z firem různé velikosti. Se zákaznickým servisem má bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde dlouhodobě pracovala.

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena