Kancelář finančního arbitra

 Kancelář finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra (§ 1a zákona o finančním arbitrovi) plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra, která je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva financí. V čele Kanceláře finančního arbitra stojí finanční arbitr.
 

Personální obsazení

V této sekci také naleznete bližší informace o některých pracovnících Kanceláře finančního arbitra (finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, tajemník finančního arbitra, vedoucích jednotlivých oddělení a tisková mluvčí):

 

Mgr. Monika Nedelková, finanční arbitr
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 pracuje téměř výhradně ve státní správě se zaměřením na oblast finančního trhu. Začínala jako referent Odboru dozoru nad kapitálovým trhem na Ministerstvu financí. Pracovala též jako koncipient v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Na Komisi pro cenné papíry zastávala pozice vedoucí právního oddělení a ředitelky odboru sankčních řízení. Po zrušení Komise pro cenné papíry zastávala funkci ředitelky odboru sankčních řízení v České národní bance. Před jmenováním finančním arbitrem řídila odbor Státní kontrola a dozor na finančním trhu na Ministerstvu financí.
 

Mgr. Lukáš Vacek, MPA, zástupce finančního arbitra
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (MPA). V letech 2004-2013 působil na Ministerstvu financí, z toho více než 7 let na pozici vedoucího oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu. Byl zodpovědný především za přípravu legislativy v oblasti spotřebitelských úvěrů, právní úpravu finančního arbitra, ale také za oblast pojištění bankovních vkladů či distribuce finančních služeb. Jménem České republiky vyjednával v rámci pracovních skupin Rady EU předpisy práva Evropské unie, mezi něž patří např. směrnice o úvěru na bydlení, revize směrnice o zprostředkování pojištění a další. Byl členem Platformy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při MPO. Aktivně se věnoval také oblasti finančního vzdělávání a řešení problémů spojených s předlužením. Je autorem komentáře k zákonu o spotřebitelském úvěru, pravidelně publikuje v odborném tisku (Jurisprudence, Právo a rodina, Obchodněprávní revue) a věnuje se též přednáškové činnosti.
 

Mgr. Martina Čurillová, vedoucí oddělení tajemníka finančního arbitra
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřena k provádění šetření ve věci u příslušné instituce v řízení o námitkách proti nálezu finančního arbitra nebo o odvolání proti usnesení finančního arbitra. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v průběhu studia sbírala odborné zkušenosti v právní poradně neziskové organizace a advokátní kanceláři. V letech 2009 – 2011 působila na Ministerstvu financí v oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu. Následně působila v bance na pozici pracovníka compliance a aktivně se účastnila jednání Komise pro spotřebitelské otázky zřízené při České bankovní asociaci. V Kanceláři finančního arbitra působila nejprve jako referent oddělení spotřebitelských úvěrů, poté jako vedoucí projektu koordinovala více než 93 tisíc řízení zahájených na základě hromadně podaných návrhů ve věci vrácení poplatků za správu úvěru / vedení úvěrových účtů. 

 

JUDr. Ing. Dalibor Strnadel, vedoucí oddělení platebního styku, stavebního spoření a směnárenské činnosti
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřen k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007 až 2012 pracoval na Ministerstvu financí v oblasti legislativy finančního trhu, kde se podílel na transpozici evropské legislativy v oblasti platebního styku, zejména na přípravě nového zákona o platebním styku. V době českého předsednictví v Radě EU byl členem týmu vyjednávajícího novou směrnici o elektronických penězích a nařízení o přeshraničních platbách v eurech. Dlouhodobě se věnuje otázkám elektronických peněz a alternativních platebních prostředků. Příležitostně přispívá do odborného tisku.
 

Mgr. Vojtěch Roud, od 16. 1. 2017 pověřený řízením oddělení úvěrů                        
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřen k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. V roce 2014 ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia v letech 2010 až 2014 působil v advokátní kanceláři, ve které se zaměřoval mj. na problematiku spotřebitelských úvěrů. V Kanceláři finančního arbitra působil od roku 2014 jako referent oddělení úvěrů.

 

Mgr. Vendula Šteklová, vedoucí oddělení životního pojištění
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřena k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. V roce 2004 ukončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Pracovala na Ministerstvu financí v sekcích Daně a Finanční trh na pozicích referent, později jako poradkyně náměstkyně ministra financí sekce Finanční trh.

 

Mgr. David Merenda, oddělení investic       
Ve smyslu zákona o finančním arbitrovi je pověřen k provádění šetření ve věci u příslušné instituce. V roce 2010 ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde současně od roku 2015 studuje doktorandský studijní program v oblasti finančního práva. V období 2010 až 2012 pracoval nejdříve jako student, později jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Praze. Od roku 2012 pracoval v Kanceláři finančního arbitra jako právník. Od roku 2014 působí jako lektor v oblasti finančních služeb ve vzdělávací agentuře.


Šárka Motyčková, vedoucí oddělení administrativní podpory
Zajišťuje vedení účetnictví, personalistiku a realizaci nakládání s rozpočtovými prostředky Kanceláře finančního arbitra jako organizační složky státu. Po ukončení studia na gymnáziu pracovala jako vedoucí sekretariátu generálního ředitele organizace sdružení pro zahraniční zastoupení ÚSOZ. Následně pracovala v soukromé sféře v oblasti obchodu se stavebními prvky a komponentami, např. jako vedoucí obchodní divize obchodní společnosti jako vedoucí stavební a projektové divize stavební společnosti nebo jako personalista.

 

Bc. Gabriela Dufková, tisková mluvčí
Zajišťuje styk s odbornou i laickou veřejností a médii, zajišťuje administrativní podporu oddělení investic. Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, má zkušenosti s komunikací z firem různé velikosti. Se zákaznickým servisem má bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde dlouhodobě pracovala.

© 2017 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena