Tisková zpráva: Reakce finančního arbit...

Tisková zpráva: Reakce finančního arbitra na hromadně podávané návrhy na zahájení řízení

21.10.2013 - 15:48

Kancelář finančního arbitra potvrzuje, že do její datové schránky bylo v období od 18. 10. 2013, 20:00 hod do 21. 10. 2013, 15:45 hod, doručeno více než 44.000 datových zpráv a stále přicházejí další.

Odesílatelem všech těchto datových zpráv je společnost BSP Lawyer Partners a. s., K červenému dvoru 3269/25a, 13000 Praha 3. Každá zpráva obsahuje návrh na zahájení řízení ve věci vydání bezdůvodného obohacení vzniklého účtováním poplatku za správu úvěru, nález finančního arbitra ze dne 29. 4. 2013, reg. č. 181/SU/2012, rozsudek Krajského soudu v Plzni 25 Co 60/2013, rozsudek Okresního soudu v Mostě 46 EC 70/2012, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ve věci 25 C 261/2012, rozsudek Soudního dvoru EU C-415/11, Rozsudek Krajského soudu v Prešově, Slovenská republika, 18 Co 109/2011.

K samotnému návrhu na zahájení řízení jsou připojeny výzva instituci k vydání bezdůvodného obohacení, kterou v zastoupení fyzické osoby, označené jako navrhovatel, podepsal JUDr. Petr Toman z advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI a plná moc fyzické osoby označené jako navrhovatel pro společnost BSP Lawyer Partners a. s., jednající JUDr. Danielem Paľkem, PhD., předsedou představenstva. Žádné jiné důkazní prostředky připojeny nebyly.

Finanční arbitr, resp. Kancelář finančního arbitra se bude všemi případy zabývat, aniž by tím však byla jakkoliv dotčena již probíhající řízení.

Pokud jde o samotné návrhy, pak v první řadě bude finanční arbitr zkoumat, zda jsou splněny všechny podmínky pro vedení řízení před finančním arbitrem. Jednou z podmínek řízení je, že návrh byl účinně podán, tedy že jej podal samotný navrhovatel nebo řádně zmocněný zástupce. Následně bude finanční arbitr zkoumat, zda návrh splňuje zákonem stanovené náležitosti a dále postupovat obvyklým způsobem (zpravidla výzva k odstranění vad návrhu navrhovateli, výzva instituci k vyjádření, výzva k předložení podkladů prokazujících tvrzení účastníků řízení, výzva k podání ústního vysvětlení, výzva k seznámení s podklady, usnesení o zastavení řízení nebo nález).

O dalším vývoji bude finanční arbitr průběžně informovat prostřednictvím tiskových zpráv uveřejňovaných na webových stránkách Kanceláře finančního arbitra.

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena