Žádost o informace – řešení sporů v obl...

29.06.2018 - 12:00

Žádost o informace – řešení sporů v oblasti životního pojištění

Otázka/shrnutí

Vážená paní magistro,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o sdělení údajů k činnosti finančního arbitra při řešení sporů v oblasti životního pojištění ve smyslu § 1 odst. 1 písm. e) zák. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jen ZoFA), tedy ve sporech navrhovatelů a „pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění".

Vyžádané údaje nejsou k dispozici ve výroční zprávě, kterou o své činnosti finanční arbitr každoročně předkládá.

Prosím o sdělení:

1. Počet zahájených řízení před finančním arbitrem v jednotlivých letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018;

2. Počet pravomocně ukončených řízení v jednotlivých výše uvedených letech na základě usnesení finančního arbitra, a to pro důvody na straně navrhovatele v členění:

a. Nepřípustnost návrhu (§ 14 odst. 1 písm. a) ZoFA) či nepříslušnost finančního arbitra

b. Nesoučinnost navrhovatele (§ 14 odst. 1 písm. b) ZoFA)

c. Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem (§ 14 odst. 1 písm. c) ZoFA)

i. Z toho zpětvzetí návrhu na zahájení řízení z důvodu smíru

d. Z jiných důvodů (např. ve smyslu § 14 odst. 1 písm. d) ZoFA)

3. K rozhodovací praxi finančního arbitra v jednotlivých výše uvedených letech:

a. Počet vydaných „Nálezů" ve věci (§ 15 ZoFA)

b. Počet „Nálezů", proti kterým byly podány námitky (§ 16 ZoFA)

c. Počet vydaných „Rozhodnutí o námitkách" (§ 16 ZoFA)

d. Počet dosud běžících řízení před finančním arbitrem, ve kterých zatím nebyl vydán „Nález" ve věci

4. Počet řízení před finančním arbitrem, ve kterých finanční arbitr rozhodl o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí v jednotlivých výše uvedených letech:

a. Před vydáním nálezu (§ 15 odst. 1 ZoFA)

b. Před rozhodnutím o námitkách (§16 odst. 2 ZoFA)

Vyžádané informace prosím poskytněte formou vyplněné tabulky, kterou pro tento účel přikládám v příloze.

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Dokumenty ke stažení

- pdf (170.14 KB) stáhnout
- pdf (115.71 KB) stáhnout

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena