Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí finan...

Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí finančního arbitra ve věci nesprávného výpočtu RPSN

20.03.2015 - 05:59

Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí finančního arbitra ve věci nesprávného výpočtu RPSN

V reakci na opakované dotazy novinářů a veřejnosti finanční arbitr potvrzuje, že v těchto dnech bylo vydáno a doručeno navrhovateli i instituci první rozhodnutí ve sporu o úročení spotřebitelského úvěru diskontní sazbou vyhlášenou Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy a vydání peněžních prostředků zaplacených na úroku a poplatku za uzavření smlouvy z titulu nesprávného uvedení údaje o roční procentní sazbě nákladů (RPSN) ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
RPSN je základním ukazatelem nákladovosti spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, jehož cílem je vyjádřit jednou veličinou poměr mezi celkovými náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele a celkovou výší spotřebitelského úvěru, bez ohledu na to, o jaké náklady se jedná (úrok, poplatek aj.), jakým způsobem jsou sjednány (pevnou částkou, procentním podílem apod.), jak jsou placeny (hotovostně, bezhotovostně), ale při zohlednění toho, ve který okamžik jsou placeny. Tento ukazatel umožňuje spotřebiteli snadno vyhodnotit cenu spotřebitelského úvěru a případně ji porovnat s jinými nabízenými úvěry na trhu.
Finanční arbitr pečlivě prostudoval několik stovek stran důkazních materiálů, které v řízení předložila zejména instituce, a došel k závěru, že návrh byl oprávněný, neboť údaj o RPSN nebyl ve smlouvě uveden ve správné výši a navrhovatel tuto skutečnost uplatnil u instituce. Finanční arbitr zjistil, že instituce nesprávně zohlednila při výpočtu RPSN poplatek za uzavření smlouvy placený navrhovatelem.
V rozhodnutí pak finanční arbitr určil, že spotřebitelský úvěr se pokládá od počátku za úročený ve výši 0,05 % p. a. a ujednání o jiných platbách na úvěr jsou neplatná. Z toho důvodu také uložil instituci povinnost zaplatit navrhovateli částku, kterou navrhovatel zaplatil jako poplatek za uzavření smlouvy, a dále peněžní prostředky odpovídající rozdílu úroku při úročení spotřebitelského úvěru sjednanou výpůjční úrokovou sazbou a diskontní sazbou České národní banky. Protože finanční arbitr v nálezu vyhověl navrhovateli, uložil současně instituci sankci v zákonem stanovené výši, v tomto případě 15.000 Kč.
Finanční arbitr zdůrazňuje, že vydaný nález je prvoinstančním rozhodnutím, které doposud nenabylo právní moci, obě strany proti němu mohou v zákonem stanovené 15denní lhůtě podat odůvodněné námitky, o nichž by rozhodoval opět finanční arbitr.
Finanční arbitr nepředpokládá publikaci vydaného nálezu dříve, než budou mít možnost se s ním důkladně seznámit obě strany sporu, když nález představuje 44 stran textu. V nejbližších týdnech lze očekávat vydání dalších rozhodnutí ve věcech s obdobným předmětem sporu. 

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena