Novela zákona o ochraně spotřebitele do...

Novela zákona o ochraně spotřebitele dopadá i na řízení před finančním arbitrem

01.02.2016 - 11:06

Novela zákona o ochraně spotřebitele dopadá i na řízení před finančním arbitrem

Dne 28. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela zákona o ochraně spotřebitele"), mimo jiné s účinností od 1. 2. 2016 i zákon o finančním arbitrovi, tedy zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním arbitrovi").

Novela zákona o ochraně spotřebitele doplňuje implementaci evropské legislativy, a to směrnice 2005/29/ES ze dne 11. 5. 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách), a implementuje evropskou legislativu, konkrétně směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line, tzv. ODR).

Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele zákona o ochraně spotřebitele, Česká republika je povinna v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a dále v zájmu zajištění jednotných podmínek na celoevropském spotřebitelském trhu zajistit v souladu se směrnicí o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to nejpozději do 9. 7. 2015 (čl. 25 odst. 1), aby na jejím území fungoval systém mimosoudního řešení sporů splňující stanovené podmínky týkající se odbornosti, nezávislosti, nestrannosti, transparentnosti a zákonnosti.

V oblasti poskytování a zprostředkování finančních služeb novela zákona o ochraně spotřebitele předpokládá zachování institutu finančního arbitra jako subjektu příslušného k řešení spotřebitelských sporů; dochází pouze k menším změnám zákona o finančním arbitrovi, aby byly naplněny požadavky směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Novela přináší zejména:

  • - rozšíření působnosti finančního arbitra na všechny druhy úvěrů poskytovaných spotřebitelům (tedy zejména o tzv. hypotéční úvěry, ale též o jakékoliv další zápůjčky, úvěry a jiné obdobné finanční služby prozatím vyloučené z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru – např. hotovostní půjčky nižší než 5.000 Kč), a dále na oblast nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření a oblast poskytování investičních služeb;
  • - omezení působnosti finančního arbitra výlučně na řešení sporů spotřebitelů, tedy sporů, v nichž je navrhovatelem člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (samostatná zpráva k dokončení sporů z oblasti platebního styku zde);
  • - rozšíření oprávnění finančního arbitra požadovat vysvětlení nebo předložení důkazů i od dalších osob, které nejsou účastníky řízení;
  • - úpravu délky lhůty a jejího počítání pro vydání nálezu finančního arbitra na lhůtu 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí, nelze-li ve zvlášť složitých případech v takové lhůtě rozhodnout, lhůta se přiměřeně prodlouží nejvýše o dalších 90 dnů;
  • - zpřesnění požadavků na obsah výroční zprávy finančního arbitra a na informace poskytované na webových stránkách finančního arbitra. 

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena